Japanese learning

Make verbs by adding noun + shimasu (to do)

Really easy to “make new verbs” in Japanese

べんきょう benkyo (study) + shimasu = to study
うんてん unten (drive) + shimasu = to drive
かじ kaji (housework) + shimasu = to do house work
せんたく sentaku (laundry) + shimasu = to do laundry
さんぽ sanpo (walk) + shimasu = to take a walk
そうじ sooji (cleaning) + shimasu = to clean